Day: เมษายน 23, 2020

ข้อมูลอย่างมีคุณภาพ

การนำข้อมูลอย่างมีคุณภาพมาใช้งาน

ข้อมูลอย่างมีคุณภาพ ในส่วนของขอบเขตในการดำเนินธุรกิจจะเป็นขอบเขตของการนำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์เพื่อ ประกอบการตัดสินใจในการบริหารธุรกิจอย่างที่รู้กันว่าในส่วนของสายการบริหารจำเป็นต้องใช้ข้อมูลในจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางด้านการวิจัยเองก็ตามหรือแม้

อ่านต่อ »