Day: มกราคม 27, 2021

ภัยแล้งกับภาคธุรกิจ

ภัยแล้งกับภาคธุรกิจ

ภัยแล้งกับภาคธุรกิจ ภัยแล้งที่ไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจณขณะนี้ถือเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกพืชผลทางการเกษตรเป็นอย่างหลักไม่ว่าจะเป็นข้าวที่มีการส่งออกเป็นจำนวนมากยางพาราพืชผลทางการเกษตรอื่นๆก็มีความต้องการในการใช้น้ำเป็นอ

อ่านต่อ »