Day: มีนาคม 31, 2021

Data analysis และ ธุรกิจในยุคปัจจุบัน 

Data analyst หรือว่าระบบฐานข้อมูลในยุคปัจจุบันมีความสำคัญอย่างมากกับกิจกรรมการทำธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะการกำหนดทิศทางของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือแม้จะเป็นการกำหนดทิศทางขององค์กรต่างๆว่ามีความต้องการในการพัฒนาธุรกิจตัวเองไปในทิศทางไหนอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบ

อ่านต่อ »