การจัดการวางแผนโครงการและตรงตามวัตถุประสงค์

การสร้างขั้นตอนต่างๆในการวางแผนงานมีหลายขั้นตอน เนื่องด้วยบริษัทที่มีลักษณะที่ค่อนข้างใหญ่และความซับซ้อนในการทำงานจึงมีความจำเป็นอย่างมากในการกำหนดสิ่งต่างๆในบริษัทไม่ว่าจะเป็นทางด้านลักษณะต่างๆการวางแผนอย่างมีขั้นมีตอน สร้างกระบวนการในการทำงานที่เหมาะสมหรือระบบในการติดตามงานที่สร้างประโยชน์ให้กับบริษัท โครงการเหล่านี้จึงสามารถทำขึ้นมาได้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆมีขั้นตอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ในการทำงานว่าจะทำงานไปในทิศทางใดและนำทรัพยากรใดมาใช้ในงานใดบ้าง จุดประสงค์หรือขอบเขตในการทำงานก็เป็นเรื่องสำคัญ

ถ้าไม่มีการกำหนดเหล่านี้ค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัทที่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถกำหนดได้ รวมถึงระยะเวลาเงื่อนไขต่างๆในการทำงานสิ่งนี้คือสิ่งที่จำเป็นในการกำหนดทิศทางรวมถึงในบทสรุปที่ได้ผลสรุปแล้วจำเป็นจะต้องมีการประเมินงานต่างๆว่ามีความคลาดเคลื่อนในการทำงานมากน้อยขนาดไหน ในส่วนผลงานนี่เองจะต้องให้ผู้ที่รับผิดชอบโครงการในการนำเสนอและดำเนินโครงการจนจบโครงการ ระบุทิศทางต่างๆอย่างแน่นอนเพื่อให้คนทำงานไม่เกิดความสับสนในการทำงานมีการวางแผนอย่างชัดเจนการวางแผนที่ชัดเจนจะนำมาซึ่งเป้าหมาย

และการวางแผนงานอย่างเหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในส่วนเหล่านี้จะถูกกำหนดตามหมวดต่างๆเพื่อให้ระบุงานอย่างชัดเจนและหน้าที่อย่างชัดเจน ในงานแต่งงานจำเป็นจะต้องใช้คนที่มีความเหมาะสมแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นความชำนาญในการทำงานในส่วนนั้นหรือประสบการณ์ที่ทำมาได้นาน การจัดโครงการหรือตำแหน่งตามความเหมาะสมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดการ ในส่วนต่อมาคือการระบุองค์ประกอบต่างๆของโครงการว่ามีสิ่งใดบ้างที่นำมาใช้ในโครงการไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของโครงการต่างๆระบุแผนขึ้นมาว่าถูกจัดทำหรือใช้ในส่วนใด

หาผู้จัดทำได้รับผิดชอบรวมถึงในส่วนของผู้ที่ปฏิบัติงานด้วย เมื่อมีการวางแผนงานแล้วจะต้องมีการควบคุมงบประมาณในการใช้งานให้ตรงไปตามเป้าหมายไม่มีการคลาดเคลื่อนรถการเคลื่อนที่สุดลดการใช้ทรัพยากรอย่างสูญเปล่ามากที่สุด เพื่อการต่อเนื่องของการทำงาน

จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบงานและความคาดเคลื่อนอยู่เสมอหากพบปัญหาตรงส่วนใดก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ในทันทีเหล่านี้เองจึงมีความสำคัญอย่างมากในการวางแผนงานเป็นขั้นเป็นตอนในการสร้างโครงการต่างๆขึ้นมา เพื่อการดำเนินงานอย่างราบรื่นและสร้างโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการทำงานสร้างสิ่งแวดล้อมต่างๆ

ให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่วางแผนไว้ก็จะเป็นผลดีอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นทางด้านการใช้ระยะเวลาต่างๆในการทำงานรวมถึงการใช้ทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคลหากมีระยะเวลาในการทำงานอาจจะทำให้สูญเสียทรัพยากรเหล่านี้เป็นจำนวนมากทำให้โครงการเหล่านี้อาจจะล้มได้หากมีระยะเวลาที่นานมากเกินไป

การทำงานร่วมกับนักวิจัยและผู้บริหาร

การบริหารงานจำเป็นต้องใช้ศักยภาพหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการบริหารทรัพยากรต่างๆในบริษัทหรือการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนนี้เองจึงเป็นส่วนสำคัญมากๆในงานวิจัยต่างๆที่เข้ามาช่วยในการตัดสินใจหรือพิจารณาในการลงทุนต่างๆ ถ้าลงทุนต่างๆจำเป็นต้องคิดถึงผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดให้กับองค์กรต่างๆเหล่านั้นจึงทำให้ในงานวิจัยผู้บริหารต่างๆต้องพยากรณ์หรือปรับตัวเองให้เข้ากับงานบริหารต่างๆ โดยเฉพาะศักยภาพในการทำงานของผู้คนที่จำเป็นจะต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการลงทุนรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ที่นำมาตอบสนองความต้องการของผู้คน จึงเป็นความซับซ้อนอย่างยิ่งที่จะนำผลวิจัยต่างๆมาวิเคราะห์ร่วมกับการนำเสนอการบริหารต่างๆ นึกว่าจะเป็นในส่วนของโครงการหรือส่วนของงานบริหารจึงจำเป็นจะต้องมีทีมวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานหรือวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ รวบรวมข้อมูลในการทำงานให้ได้มากที่สุดนำมาวิเคราะห์สถานการณ์ของบริษัทว่าอยู่ในสถานการณ์ไหน

ในส่วนนี้เองจึงทำให้การบริหารที่มีคุณภาพนั้นจะต้องพึ่งพางานวิจัยเป็นอย่างมาก เพื่อให้รู้เท่าทันถึงตลาดและความเป็นไปได้ในอนาคตว่าจะต้องมีการพัฒนาไปสู่ทิศทาง รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ให้ได้มากที่สุดกระบวนการวิจัยข้อมูลผู้บริโภคเหล่านี้เป็นเป้าหมายสูงสุดของบริษัทต่างๆ ที่จะนำเสนอไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับกลุ่มลูกค้า มีหลายสาเหตุที่สนับสนุนว่าผู้บริหารมืออาชีพควรมีความรู้ความเข้าใจและงานวิจัยให้กับธุรกิจ งานวิจัยต่างๆแปรผันตามสถานการณ์ต่างๆ

จึงมีความสำคัญอย่างมากที่นักวิจัยจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริหารศักยภาพของผู้ที่ทำงานอยู่ในบริษัท คิดโครงการใหม่ๆขึ้นมาหรือโครงการในการพัฒนาผู้คน หาแนวร่วมเสนอโครงการต่างๆให้กับผู้บริหารได้ร่วมตัดสินใจ ประยุกต์ผลงานวิจัยให้เข้ากับรูปแบบหรือโครงสร้างของบริษัทเพื่อทำให้การแก้ไขปัญหาในการทำงาน ไปอย่างราบรื่นและไม่กระทบต่องานที่ทำอยู่ ผลงานวิจัยที่ดีจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดวิเคราะห์ในเชิงลึก เพื่อคิดข้อเสียต่างๆที่จะดำเนินไปก่อตั้งทางเลือกให้ได้มากที่สุด ในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทให้ได้มากที่สุด ในส่วนนี้เองหากเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหาร 

ทำงานร่วมกับทีมวิจัยที่เหมาะสมได้จะทำให้พัฒนาศักยภาพในการทำงานหรือการวางแผนในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยให้สถานการณ์ในการดำเนินธุรกิจสามารถผ่านพ้นไปและลดความเสี่ยงในการทำงานให้ได้ดีที่สุด การดำเนินงานต่างๆที่ร่วมกับงานวิจัยและหาทางออกในส่วนของการติดตามผลตอบรับงานบริหาร จะทำให้รูปแบบของการทำงานเหมาะสมและโครงสร้างของการทำงานที่ดีให้กับผู้ที่ทำงาน จะมีส่วนสำคัญอย่างมากในการพัฒนาคุณภาพในการทำงานและพัฒนาบุคลากรต่างๆให้มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด 

การกำหนดคนที่มีความถนัดงานแตกต่างกัน

องค์กรที่มีประสิทธิภาพองค์กรที่จัดสรรบุคลากรต่างๆ

อย่างเป็นรูปแบบไม่ว่าจะเป็นตามความถนัดต่างๆ หรือแม้แต่จะเป็นความเหมาะสมกับการทำงานเพราะว่าในส่วนต่างๆเหล่านี้มีผลต่อการทำงานอย่างยิ่ง ยกตัวอย่างเช่น ผู้คนที่ไม่มีความสามารถไปในตำแหน่งนั้นเป็นความชำนาญต่างๆให้อยู่ตำแหน่งนั้นอาจจะทำให้งานที่ออกมา ไม่มีประสิทธิภาพหรือหน้าที่รับผิดชอบหรือทำงานออกมาได้ไม่ดีนี่เองคือความสำคัญของการวางบุคลากรต่างๆให้เหมาะสมกับงานตัวเอง มีงานมากมายภายในองค์กรต่างๆที่เหมาะสมกับตัวเองแต่ละบุคคลต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาหรือรู้ว่าตัวเองมีความสามารถเฉพาะทางอย่างไรเพื่อที่จะได้จัดสรรขนาดนั้นไปได้อย่างตรงจุดมีการจัดการของผู้คนเป็นจำนวนมากที่ต้องการเข้าไปทำงานในแต่ละแผนก แต่จะดูอย่างไรว่าใครมีความสามารถตรงไหนและมีการพัฒนาได้หรือเปล่านี่เอง

คือเป็นสิ่งที่ ผู้บริหารในแผนกต่างๆต้องมีความสามารถในการมองผู้คนเหล่านั้นให้เหมาะสมกับงานที่ทำงานแต่ละชิ้นมีการจัดการที่ไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นงานที่มีความถนัดเฉพาะทาง งานที่ต้องมีความชำนาญในการทำงานๆ หรือแม้แต่งานที่ต้องการประสบการณ์ในการทำงานเหล่านี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเพิ่มการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่จะทำให้งานเหล่านั้นออกมาได้ดี สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ที่ว่าจ้างบริษัทที่ว่าจ้างได้เหล่านี้คือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการจัดสังคมและนำคนไปไว้ในจุดที่เหมาะสม

หากเปรียบเทียบการให้เห็นภาพนั้นคือการที่ เรากำลังเล่นหมากรุกแล้ววางหมากกันต่างๆตามช่องที่เหมาะสมหากคุณเดินหมากของคุณไม่เหมาะสม อาจจะทำให้เกมบนกระดาษนั้นคุณเสียเปรียบนี่เองคือข้อเปรียบเทียบระหว่างคู่แข่งและคนที่อยู่สนามเดียวกัน แต่การจัดการของบุคลากรต่างๆเหมือนกันอาจจะทำให้คุณเสียเปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจกับบริษัทข้างเคียงเลยก็ว่าได้ หากคุณมีการจัดการคนอย่างเป็นรูปแบบน้ำข้นที่มีคุณสมบัติต่างๆนำไปไว้ในจุดที่มีความรู้ความสามารถ จะทำให้ดึงศักยภาพในการทำงานและการพัฒนาของบุคลากรเหล่านั้นออกมาได้อย่างดียิ่ง

สมาชิกต่างๆของบริษัทจำเป็นต้องมีการวางแผนในการวางผู้คนจัดสรรคนอย่างมีระบบและเหมาะสมกับงานที่ได้ทำ มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้คนให้มาก บริษัทที่มีคนมากมายมีคนมีความสามารถอย่างหลากหลายถ้ามีการจัดการและจัดสรรยังเป็นรูปแบบก็จะดึงศักยภาพสูงสุดออกมาได้และคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดและก็คือตัวเจ้าของบริษัทหรือตัวบริษัทเอง นี่เองคือการดึงศักยภาพสูงสุดและการพัฒนาสดให้เหมาะสมต่อการทำงาน บางครั้งอาจจะใช้คนที่น้อยลงแต่ใช้คนที่มี ศักยภาพในการทำงานมากขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประโยชน์สูงสุดของบริษัท

จัดการเงินเดือนให้เหลือเก็บ

จากภาระหนี้สินมากมาย ทั้งค่าครองชีพที่สูงรวมถึงสภาพเศรษฐกิจที่ฝืดเคือง ทำให้หลายคนเจอปัญหาคล้ายๆกันคือ “เงินเดือนไม่พอใช้”  โดยสังเกตจากการระบายความเครียดตาม Social เป็นแคปชั่นต่างๆ เช่น

“เงินเดือนยังคงที่  แต่หนี้ยังคงเพิ่ม”

“สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจ”

“ศุกร์หรรษามานั่งกินมาม่าประชดเงินเดือน”

“เงินเดือนเหมือนคนไม่มีใจ…อยู่ๆก็ไป…ไม่บอกลากันสักคำ”

ระหว่างที่นั่งดราม่าเราลองหันมาปฏิวัติตัวเองด้วยการวางแผนจัดการเงินเดือนให้รอดจากสภาพเงินเดือนติดลบหรือเดือนชนเดือน และทำให้มีเงินเหลือเก็บไว้ออมเพื่ออนาคตกันดีกว่า

“ลด ละ เลิก  พฤติกรรมสิ้นเปลือง”

งดจากพฤติกรรมที่ชอบใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะช่วงเงินเดือนออกหลายคนจะแสวงหาความสุขจากการอดกลั้นมาทั้งเดือน  ดังนั้นชาวมนุษย์เงินเดือนจะใช้จ่ายอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะกิน เที่ยว หรือช้อป กระทั่งรู้ตัวอีกทีเงินในกระเป๋าหายไปครึ่งนึงขอรายได้แล้ว  ทั้งที่ยังมีรายจ่ายที่จำเป็นรออยู่และยังต้องกินต้องใช้ให้รอดอย่างไรจนถึงสิ้นเดือน ฉะนั้นควรคิดก่อนว่าสิ่งใดจำเป็นควรซื้อหรือไม่อย่างสมเหตุสมผล

 

“วางแผนการเงินทั้งเดือน”

เราควรสังเกตพฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเอง เพื่อทบทวนแล้วเขียนออกมาเป็นรายการ จากนั้นให้พิจารณาความจำเป็นของแต่ละรายการว่าสิ่งไหนจำเป็น และหากสิ่งไหนไม่จำเป็นให้ตัดรายการนั้นออกไปก่อน  เมื่อสรุปรายการใช้จ่ายที่จำเป็นได้แล้วให้เราแบ่งสรรปันส่วนออกมาเป็นหมวดหมู่ เช่น เรามีรายได้ที่สรุปรับต่อเดือนจำนวน 17,000.- บาท/เดือน ให้แบ่งหมวดค่าใช้จ่ายตามนี้

 1. ค่าใช้จ่ายประจำ ( 8,500.- บาท/เดือน)
 • ค่าบ้าน
 • ค่าน้ำ
 • ค่าไฟ
 1. ค่าใช้จ่ายต่อเดือน (5,500.- บาท/เดือน)
 • ค่าข้าว
 • ค่าน้ำมัน
 • ค่าโทรศัพท์
 • อื่นๆ
 1. ค่าฝากเก็บหรือเงินสำหรับออม (3,000.- บาท/เดือน)

 

เมื่อเรารู้จักการจัดการกับเงินเดือนแล้ว  ย่อมทำให้เรารู้ว่าเงินที่เหลือสำหรับไว้ใช้จ่ายต่อเดือนนั้นเหลือเท่าไหร่  และทำให้การใช้จ่ายของเรามีความรอบคอบขึ้น หากจะดีกว่านี้เราควรจดบันทึกการใช้เงินในแต่ละวันว่ามีการจ่ายหมดไปกับสิ่งใดราคาเท่าไหร่บ้าง ซึ่งจะทำให้เราสามารถทราบถึงที่มาที่ไปของการใช้จ่าย  ทั้งยังช่วยในการรู้จักควบคุมการใช้เงินของตัวเองได้

หากท่านสามารถกระทำตามที่แนะนำในเบื้องต้นได้ รับรองว่าท่านจะไม่ต้องนั่งกลุ้มกับปัญหาเงินเดือนไม่พอใช้  แล้วต้องดิ้นรนหาแหล่งเงินกู้เพื่อเป็นหนี้สินจนการเงินติดลบ ตรงกันข้ามหากรู้จักถึงการจัดการกับรายได้จะสามารถทำให้เราสร้างพฤติกรรมให้รู้วิธีบริหารการเงินที่ดีและยังทำให้เรามีเงินไว้สำหรับเก็บออมเพื่ออนาคตได้อีกด้วย

ขายไก่ทอดสิคลาสสิค

ถ้าเรานั้นคิดที่จะขายไก่ทอดนั้นเราต้องมีเงินลงทุนประมาณสามหมื่นนะ สำหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยเพราะว่าเรานั้นต้องซื้อใหม่หมดเลยถ้าเรานั้นเงินลงทุนแล้วนอกจากที่เรานั้นต้องทำเลที่มีผู้คนนั้นพลุกพล่านมากเท่าไหร่นั้นยิ่งดี อย่างเช่นอยู่ติดถนนใหญ่ เรามาดูกันว่าไอ้เงินสามหมื่นนั้นเราจะได้อะไรกันบ้าง

สำหรับสิ่งแรกนั้นเราต้องซื้อรถเขน ในราคาสองหมื่นบาท

แต่ถ้าเราขายในตลาดเป็นล็อกๆนั้นก็คงไม่ต้องใช้หรือว่าเรานั้นจะหาซื้อรถเขนมือสองนั้นก็ได้ราคานั้นก็อยู่แต่ราคานั้นจะอยู่ประมาณ แปดพันห้าร้อยบาท และนอกจากนั้นยังมีถังแก๊ส หัวแก๊สอีกหน้าจะอยู่ประมาณ สามพันบาท ของพวกนี้เราหมายถึงของใหม่นะแต่ถ้าว่าเรานั้นไปซื้อมือสองนั้นจะถูกไปกว่าครึ่งหรือว่าถ้าใครนั้นมีอุปกรณ์อยู่แล้วนั้นก็ไม่ถึงแล้วก็อุปกรณ์ที่เรานั้นขาดไม่ได้คือกระทะประมาณ ห้าร้อยบาท ที่เหลือนั้นเราก็เอาไว้เป็นทุนในการที่เรานั้นหมุนเวียนในการที่เรานั้นต้องซื้อไก่  น้ำมัน และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆนั้นอีก คราวนี้นั้นเราจะมาดูว่าไก่หนึ่งตัวนั้นจะขายได้เท่าไหร่กัน เมื่อเรานั้นมาคิดๆกันเพราะว่าในแต่ละคนที่ขายนั้นจะหั่นไก่ไม่เท่ากัน บางคนนั้นหั่นเป็นชิ้นเล็กบางคนนั้นหั่นเป็นชิ้นใหญ่สำหรับไก่หนึ่งตัวตัวละ สองกิโลนั้นราคานั้นจะอยู่ที่ 120 บาท

ซึ่งเรานั้นสามารถหั่นได้ทั้งหมด 13 ชิ้น รวมทั้งตับไก่ นี่ยังไม่รวมคอไก่ ตีนไก่อีกสองข้าง เรานั้นมาคิดกันว่าไก่หนึ่งตัว 13 ชิ้นนั้นเราขายชิ้นละ 20 บาท เราก็จะได้ 13x 20 = 260 บาทหักทุนราคาไก่นั้นออก 120 บาทเรานั้นจะเหลือเงิน 140 ต่อวัน จะเห็นได้ว่าเรานั้นจะเห็นกำไลชัดๆเลยแล้วถ้าวันนึงเรานั้นวันละ 10-20 ตัวละเรานั้น

จะได้วันละเป็นพันเลยแล้วสูตรไก่ทอดนั้นเราจะไปหาจากที่ไหนหรือว่าเรานั้นจะไปสูตรในตามกูลเก้ล หรือว่าตามที่เขานั้นมีแปะเอาไว้ตาโซเชี่ยวนั้นให้เรานั้นเข้าไปหาดูเพราะว่าในนั้นจะมีให้เรานั้นเลือกหลายๆสูตร และที่เขานั้นเรียกว่าสูตรแถวภาคใต้ และสูตรไก่ทอดหาดใหญ่ ไก่ทดเมืองคอน  เพราะว่าสูตรนั้นมีเป็นร้อยแต่ว่าสูตรพื้นฐานที่มีเกือบเหมือนกัน สูตรนี้หมักไก่ สองกิโล นะครับ ถ้ามากกว่านี้ก็เพิ่มอัตราส่วนกันเอา

 • พริกไทยขาวเม็ด 2ช้อนโต๊ะ    – ซ๊อสหอยนางรม 3 ช้อนโต๊ะ   – ลูกผักชี 1 ช้อนโต๊ะ น้ำตาลทรายขาว 1 ช้อนโต๊ะ   – ยี่หร่า 2ช้อนโต๊ะ – กระเทียม – รากผักชีสัก 5-8 ราก  เกลือป่น 1 ช้อนชา น้ำปูนใส ครึ่งถ้วย 

ให้เรานั้นนำทุกอย่างมาคลุกรวมกัน  แล้วเรานั้นก็หมักทิ้งเอาไว้หนึ่งคืน ตอนเช้านั้นให้เรานำมาทอดขาย หรือว่าจะลองทอดให้ญาติพี่น้องเรานั้นชิมว่าเป็นอย่างไร แล้วถ้าเรานั้นทอดขายจะดีไหม รองถามความคิดเห็น ของญาติเราลองเอาไปทำขายกันดูนะครับ 

สื่อโซเชียลมีเดียได้มีการแชร์เรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่ง

สาวหลอกให้หนุ่มมาหมั้นยังไม่ทันได้แต่งผู้หญิงก็หนีไปแต่งงานกับชายอื่นทวงสินสอดคืนแล้วไม่ยอมให้

ในขณะนี้ในสื่อโซเชียลมีเดียได้มีการแชร์เรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาได้บอกเราเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของเขาและแฟนสาวโดยเขาได้เราว่าเค้าได้หมั้นกับแฟนสาวของเขาเมื่อประมาณวันที่ 15 เดือนมกราคมปีพ.ศ. 2562 ซึ่งหลังจากหมั้นกันแล้วเค้าให้คู่ก็ยังคบหากันเรื่อยมาแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้เค้ากลับได้รับภาพแชร์มาจากเพื่อนเป็นภาพงานแต่งงานของหญิงชายคู่หนึ่งซึ่งเพิ่งแต่งงานกันไปเมื่อวันที่ 19 เดือนมกราคมปีพ.ศ. 2563 เมื่อเขาสังเกตดีดีก็พบว่าหน้าตาของฝ่ายเจ้าสาวช่างเหมือนกับแฟนของเค้าเสียเกินเขาจึงได้นำภาพดังกล่าวไปให้ทางแฟนสาวดู

ซึ่งแฟนสาวก็ยอมรับว่าเป็นงานแต่งงานของตนเองจริงดังนั้นถ่ายชายจึงได้ทำการขอค่าสินสอดทองหมั้นคืนแต่ว่าฝ่ายหญิงไม่ยอมคืนให้และเมื่อเค้าทวงถามไปทางพ่อแม่ของฝ่ายหญิงด้านพ่อแม่ของฝ่ายหญิงเองก็ไม่ยอมคืนค่าสินสอดทองหมั้นให้เขาจึงได้นำข้อความมาโพสต์เล่าเรื่องราวให้เป็นเพื่อนใน Facebook ของเค้าฟังว่าเขาถูกฝ่ายหญิงหรอกให้หมั้นหมายและทั้งที่ยังไม่เลิกกันแต่ฝ่ายหญิง

กลับแอพนี้เค้าไปแต่งงานกับชายอื่นซึ่งทำให้เขารู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากเค้าต้องการที่จะทวงเงินที่เขานำไมมันหญิงสาวคืนโดยเขาได้ประกาศใน FaceBook ว่าเค้าจะทวงคืนความถูกต้องในขนาดนี้เค้ากำลังรวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารต่างๆเพื่อนำไปต่อสู้ในชั้นศาลเนื่องจากพ่อแม่ของฝ่ายหญิงไม่ยอมคืนเงินให้หรือยังถ้าเค้าให้ไปฟ้องเรียกร้องเอาค่าเสียหายที่ศาลเอาเอง 

จากที่ได้อ่านข่าวในวันนี้ทำให้เห็นว่าผู้คนในสมัยนี้

เห็นแก่ตัวกันมากขึ้นต้องการอยากได้ของคนอื่นโดยที่ไม่นึกถึงคุณธรรมความเป็นมนุษย์ซึ่งในข้อความข่าวจะเห็นว่าจะมี ข้อความที่ผู้ชายที่ได้รับความเสียหายได้ส่งข้อความไปคุยกับพ่อของฝ่ายหญิงแต่ทางคุณพ่อคุณฝ่ายหญิงกลับไม่สนใจแล้วยังทาให้ไปฟ้องและไปแจ้งความทำให้เห็นว่าแม้แต่คนที่อายุมากแล้วก็ยังเห็นแก่ตัวมากในสมัยนี้

เพราะสิ่งที่ครอบครัวของฝ่ายหญิงทำเป็นการกระทำผิดต่อศีลธรรมเพราะหากต้องการแต่งงานใหม่จริงก็ควรที่จะคืนของหมั้นที่ยังหมั่นค้างอยู่กับอีกคนหนึ่งไว้เพราะความเป็นจริงแล้วหากเราเองที่เป็นฝ่ายผิดสัญญาหมั้นก็ควรจะคืนของหมั้นไม่อ้วนเอาของของคนอื่นเก็บไว้กับตัวเองอีกต่อไป  

ข่าวชายพลดีทุบรถที่มาจอดที่จอดรถคนพิการ

มีการโพสต์คลิปเหตุการณ์ ชายคนหนึ่งกำลังทุบกระจกรถกระบะที่มาจอดในช่องที่จอดรถคนพิการ ซึ่งชายคนที่จอดรถอ้างว่า เขาเห็นตั้งแต่รถเข้ามาจอดแล้วคนที่ลงมาจากรถไม่ได้พิการ เขาพยายามจะเรียกให้เจ้าของรถไปจอดรถที่อื่นแล้ว แต่ตามไม่ทันเพราะติดว่าต้องอุ้มลูกอยู่ แต่ก็ได้เดินไปที่ประชาสัมพันธ์ของห้าง เพื่อให้ประกาศเรียกเจ้าของรถมาย้ายรถ

แต่ผ่านไปกว่า 2 ชั่วโมงก็ยังไม่เห็นเจ้าของรถกลับมาทำให้ตนโมโห จึงนำขวานมาทุบที่กระจกรถจนแตก และเจ้าของรถก็กลับมาถึงรถพอดี ซึ่งทางเจ้าของรถเรียกค่าซ่อมรถที่ 50000 บาท ส่วนทางด้านเจ้าของรถกระบะบอกว่า พวกตนไม่ได้ยินเสียงประกาศเมื่อจอดรถเสร็จก็เข้าไปกินข้าวแล้วซื้อของต่อ เมื่อซื้อของเสร็จแล้วกลับมาที่รถก็เจอกับกระจกรถที่แตกแล้ว

เมื่อคลิปนี้มีการเผยแพร่ออกไป

ทำให้มีการวิจารณ์กันเป็นวงกว้าง เพราะทุกคนเห็นด้วยกับคนทุบกระจกรถว่า เมื่อไม่ได้พิการ ก็ไม่ควรมาจอดรถในที่จอดรถคนพิการ เพราะเขาทำมาให้กลุ่มคนเฉพาะเท่านั้น ที่อื่นคุณก็สามารถจอดได้ แต่หลายคนมีการทักท้วงเพิ่มว่า แต่ถึงแม้ชายคนดังกล่าวจะทำผิด และเราไม่พอใจมากแค่ไหน

แต่เราก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำลายทรัพย์สินของคนอื่นให้ได้รับความเสียหาย เพียงแค่แจ้งกับทาง รปภ. ของห้างก็พอ เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ รปภ. จะเข้ามาจัดการเองเพียงแค่เราแจ้ง กับ รปภ. ห้างก็ถือได้ว่าเราทำหน้าที่พลเมืองที่ดีแล้ว แต่เราไม่ควรเป็นศาลเตี้ยไปทุบทำลายข้าวของของคนอื่น

ซึ่งมันมีผลเสียตามมามากมาย ทั้งเราเองที่ต้องถูกแจ้งความดำเนินคดีเรื่องการทำลายทรัพย์สินของคนอื่น และยังต้องมาเสียเงินจ่ายค่าซ่อมให้เขาอีก เรียกว่าเสียเงินโดยที่ไม่จำเป็นจริง ส่วนทางเจ้าของรถกระบะ ก็จะเสียเวลานำรถไปซ่อมที่ศูนย์ ต้องหารถอื่นมาสำรองใช้งานอีก 

           จะเห็นได้ว่าการใช้ความรุนแรงไม่ได้เป็นผลดีกับใครเลย หากเราเห็นคนทำความผิด  ทุกสถานที่จะมีจุดให้แจ้งเกี่ยวกับการทำความผิดอยู่แล้ว ซึ่งทางห้างเองก็มีถ้าเราไปแจ้งซะ ผลที่ตามมาคือ รปภ. มาล็อกล้อ แล้วเจ้าของรถกระบะก็ต้องไปเคลียร์กับ รปภ. เอง

เราก็ทำหน้าที่พลเมืองที่ดีเสร็จแล้วก็ไปช้อปปิ้งกับครอบครัวต่อได้ ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มด้วย เงินห้าหมื่นสามารถซื้ออะไรได้เยอะแยะ ส่วนคนขับกระบะหรือคนอื่นๆที่ร่างกายแข็งแรง ก็ควรเคารพกฎที่สถานที่นั้นๆตั้งไว้ด้วย ที่จอดรถมีมากมาย แค่ขับรถวนหาสักนิดคงไม่เสียเวลามากเท่าไหร่

ข่าวอันตรายที่เราควรระวัง

ปลอดภัยไว้ก่อน

กดชักโครกก่อนทุกครั้งที่จะนั่งทำธุระ แม้แต่ห้องน้าภายในบ้านของเราเองก็ตาม 

                 หากเราพูดถึงงู แล้วมักจะจินตนาการกันว่าเราจะสามารถพบงูได้ที่ไหนบ้าง เช่น ตามป่าเขา ตามที่มีหญ้ารกชัฏ หรือแม้แต่ตามสวนใหญ่ หากให้จินตนาการถึงงูที่อยู่ในบ้านยิ่งคิดไม่ออก และยิ่งเป็นคนเมืองที่มีรถวิ่งพลุกพล่านทั้งวันทั้งคืนแล้วยิ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะมีงูเลื้อยเข้ามาในบ้าน เพราะอย่างที่เรารู้กันดีว่างูชอบอยู่ในพื้นที่รกๆ เพราะจะได้ซ่อนตัวได้ แต่ในปัจจุบันกลับมาข่าวออกมาตามสื่อต่างๆมากหมายที่หลายคนพบเห็นงู โดยเฉพาะงูเหลือมที่ลำตัวขนาดใหญ่มักจะมาซุกซ่อนตัวอยู่ในบ้านคน และส่วนมากที่จะเจองูกลับเจอในคอห่านชักโครก ซึ่งเป็นจุดที่ใครๆต่างก็ไม่คาดคิดมาก่อน

บางคนเมื่อเข้าห้องน้ำแล้วคิดว่าห้องน้ำบ้านเราเองสะอาดไม่มีอะไรจังไม่ได้มองก่อนนั่งลงไปซึ่งหลายคนเคยเจองูกัดตอนที่นั่งชักโครก อย่างประสบการณ์ของหญิงสาวรายล่าสุดที่ออกมาโพสต์เล่าเหตุการณ์ในเฟสบุ๊กส่วนตัว ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ของคนที่โพสต์เอง  โดยเธอเริ่มเล่าว่าที่บ้านของเธอเป็นหมู่บ้านอยู่ใหญ่ ซึ่งไม่ได้อยู่ติดกับป่า หรือทุ่งนาเลย แต่บ้านเธอกลับมางูเข้ามาแอบอยู่ในโถชักโครกเมื่อไหร่ไม่มีใครทราบ เธอคนที่พบคนแรกคือคุณแม่ของเธอเอง ด้วยแม่จะเข้าห้องน้ำเพื่อไปทำธุระส่วนตัวเพียงแค่นั่งลงที่ชักโครกแม่ก็รู้สึกว่ามีตัวอะไรมากัดเข้าที่ขา และพอจับดูจึงพบว่าเป็นงูเหลือมขนาดใหญ่ด้วยความกลัวแม่จึงพยายามดึงมันออก

แต่แทนที่มันจะปล่อยมันกลับกัดแม่แน่นขึ้นและพยายามเอาลำตัวของมันมาพันรัดแม่ให้แน่นขึ้น ด้วยความตกใจกลัวแม่จึงตะโกนเรียกคนมาช่วยซึ่งน้องชายมาเจอคนแรก แต่ด้วยน้องก็กลัวงูจึงได้วิ่งไปเอามีดคัตเตอร์มาให้แม่ ซึ่งหนังงูเหนียวมากแม่กรีดไม่เข้าแต่พลาดไปกรีดแขนตัวเองแทน และเมื่อทำอะไรไม่ได้และงูเริ่มมีการรัดแน่นขึ้นแม่จึงให้น้องไปเอาค้อนมาแล้วแม่ก็ทุบหัวงู จนงูยอดคลายตัวออกจากแม่ ซึ่งทั้งแม่และงูต่างก็บาดเจ็บด้วยกันทั้งคู่ หลังจากนั้นจึงได้พาแม่ส่งโรงพยาบาลเพื่อทำแผล ส่วนงูเหลือมก็ได้มีการโทรแจ้งมูลนิธิให้มาจับตัวออกไป จึงได้มีการโพสต์เตือนภัยว่าอย่าชะล่าใจทุกครั้งก่อนเข้าห้องน้ำให้กดชักโครกดูก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง

ข่าวพบศพหญิงสาวที่หายตัวไป 3 ปี

จากกรณีที่มีข่าวว่ามีคนพบรถยนต์นิสสัน รุ่น พัลซ่าร์ สีขาวที่จังหวัดสระบุรีนั้น

มีการรายงานข่าวว่าเหตุที่พบรถยนต์คันดังกล่าวก็เพราะว่าชาวบ้านได้ทำการสูบน้ำให้คลองสายชัยนาท-ป่าศักดิ์เพื่อเอามาใช้ในการเกษตร ซึ่งเมื่อมีการสูบน้ำไปเรื่อยๆก็เห็นล้อยางรถยนต์

ตอนแรกชาวบ้านต่างไม่ได้สงสัยอะไรเพราะคิดว่าเป็นล้อยางของพวกรถสิบล้ออาจจะกลิ้งตกลงไปในคลอง แต่เมื่อน้ำแห้งลงเรื่อยๆก็พบกับรถยนต์ทั้งคันอยู่ในน้ำจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจประสานงานเอารถมาลาก รถเก๋งขึ้นมาจากน้ำ เมื่อเปิดประตูรถเข้าไปก็เจอกับโครงกระดูกและข้าวของเครื่องใช้มากมาย

ทั้งเอกสารการขายปุ๋ย  บัตรประชาชนระบุชื่อนางสาวกลิ่นเกสร วงษ์สิง อีกทั้งยังมีกระเป๋ามีเงินอยู่ในนั้นประมาณหมื่นกว่าบาท สร้อยทอง ที่สำคัญมีผ้าปูที่นอนลายจุดมัดอยู่กับโครงกระดูก สภาพภายในรถมีโคลนเต็มไปหมดและกระจกรถมีรอยแตก

ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานงานไปยังบ้านเลขที่ที่ระบุในบัตรประชาชนและพบกับแม่ของนางสาว กลิ่นเกสร

โดยระบุว่าลูกสาวได้หายตัวไป 3 ปีแล้วมีการแจ้งความเอาไว้ แต่ไม่มีอะไรคืบหน้า ซึ่งแม่เชื่อว่าโครงกระดูกที่พบคงเป็นลูกสาวของตัวเองแน่นอน ทางด้านตำรวจกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อหาเหตุการณ์ตายว่าเกิดจากากรฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุ เพราะชาวบ้านบอกว่าบริเวณที่พบศพมักจะมีรถยนต์ขับมาแล้วตกลงไปในคลองบ่อยเนื่องจากสภาพถนนที่ไม่ดีและมืด ส่วนทางแม่ผู้เสียชีวิตนั้นมั่นใจว่าเป็นการฆาตกรรม

เพราะก่อนที่นางสาวกลิ่นเกสรจะหายตัวไปได้บอกว่าจะไปหาแฟนที่อายุมากกว่าและเป็นเถ้าแก่ขายปุ๋ยแล้วก็ไม่กลับมาบ้านอีกเลย

เคยสอบถามไปยังเถ้าแก่แต่เขาก็บอกไม่รู้และยังบอกว่าจะไม่ตามหาแล้ว ซึ่งผิดปกติวิสัยเพราะปกติชายคนนี้จะตามหึงหวงนางสาวกลิ่นเกสรมาก และที่สำคัญตากับยายของนางสาวกลิ่นเกสรได้เล่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฟังว่า ช่วงที่นางสาวกลิ่นเกสรหายตัวไปใหม่ๆ เถ้าแก่ที่เป็นแฟนของหลานสาวได้มาเยี่ยมแล้วบอกว่าหากหลานสาวตาย

เถ้าแก่จะเป็นคนดูแลตากับยายเองเพราะหลานสาวฝากเอาไว้ จึงทำให้ทั้งแม่และญาติผู้ตายเชื่อว่าเถ้าแก่ต้องรู้เรื่องกาตายของนางสาวกลิ่นเกสรแน่นอน ทางด้านตำรวจเมื่อดูจากสภาพภายในรถแล้วก็มั่นใจว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้น่าจะเป็นการฆาตกรรม ซึ่งจะต้องหารพยานหลักฐานเอามามัดตัวคนผิดให้ได้ ถึงแม้เวลาจะผ่านไปถึง 3 ปีแล้วก็ตาม 

น็อต วรฤทธิ์ พาเยี่ยมชม ทะเลน้อยที่พัทลุง

น็อต วรฤทธิ์

ปกติจะเป็นคนลุยๆอยู่แล้วในสมัยเรียนก็จะไปทำค่ายอนุรักษ์กับเพื่อนเพื่อนในกลุ่มเสมอแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีเวลาไปทำกิจกรรมไกลๆเท่าไหร่เลยเลือกที่จะเที่ยวใกล้ๆ นั่นก็คือในประเทศไทยของเรานั่นเอง เพระาประเทศไทยยังมีที่สวยงามอีกมากมายหลายที่ ที่คิดว่าอีกหลายๆคนยังไม่รู้จัก อย่างเช่น ทะเลน้อย ทะเลสาบที่มีอันซีนเป็นทุ่งทะเลบัวแดง

ทะเลน้อย เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดพัทลุง อำเภอควนขนุน

ถือว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดพัทลุงและสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของจังหวัดนี้มาอย่างยาวนาน ด้วยความที่ทะเลสาบน้ำจืดแห่งนี้ตั้งอยู่ติดกับ พรุควนขี้เสี้ยน (ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย) ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมน้ำและมีความสำคัญระหว่างประเทศ ทำให้ทะเลสาบทะเลน้อยมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพรรณสัตว์ป่าและนกน้ำนานาชนิด อีกทั้งยังเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีความสวยงามติดอันดับต้นต้นของเมืองไทย

สำหรับผู้ที่จะมาเที่ยวทะเลน้อยนั้น ที่ทะเลน้อยก็มีไฮไลท์สามสิ่งที่ไม่ควรพลาด 

 1. ชมนก พอที่ทะเลน้อยได้ชื่อว่าเป็นถิ่นอาศัยสำคัญของนกน้ำในบ้านเราที่มีไม่ต่ำกว่า 150 ชนิด ทั้งนกที่มีประจำถิ่นของทะเลสาบทะเลน้อย นกอพยพ  นกหายากและนกที่ใกล้สูญพันธุ์
 2. ชมบัว ทะเลน้อยมีพันบัวหลักหลักอยู่สี่ชนิด ได้แก่ บัวหลง บัวเผื่อ บัวบาน บัวสาย ( บัวสายหรือที่หลายหลายคนนิยมเรียกกันว่าบัวแดง) เป็นสายพันธุ์วบัวที่มีมากที่สุดในทะเลสาบแห่งนี้ โดยเฉพาะช่วงปลายเดือนกุมภาพันธุ์ถึงเดือนพฤษภาคม ทุกๆเช้าบัวสายจะพร้อมใจกันออกดอกบานสะพรั่งให้สีชมพูสดใสเกิดเป็นภาพของทะเลบัวสายหรือเรียกว่าเรียกว่าทะเลบัวแดงเต็มท้องน้ำเป็นอันซีนที่ทุกคนไม่ควรพลาด อย่างยิ่ง 
 3. ชมควายน้ำ คือเป็นควายเลี้ยงทั่วไปของชาวบ้านในละแวกทะเลน้อยแต่เมื่อถึงฤดูน้ำหลากจะมีปริมาณน้ำขึ้นสูงจนท่วมทุ่งหญ้าที่เป็นแหล่งหากินของควายจนมิด ทำให้ควายเหล่านี้ต้องปรับตัวเปลี่ยนมากินพืชน้ำอย่างสายบัวหรือสาหร่ายแทน