ความเจริญที่เข้าถึงชนบท

แหล่งชุมชนเป็นแหล่งที่รวบรวมผู้คนได้มากมายในต่างจังหวัดจะมีชุมชนเกิดขึ้นมากมายและชุมชนเหล่านั้นใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการดำรงชีวิตหรือแม้แต่จะนำมาผลิตสิ่งของต่างๆสร้างองค์ความรู้ของชุมชนตัวเองเพื่อผลักดันเศรษฐกิจของชุมชนตัวเองเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในแต่ละชุมชนที่ห่างไกลความเจริญหากมีการคิดค้นวิธีการต่างๆที่สามารถผลิตสิ่งของออกมาหรือนวัตกรรมใหม่ๆ

แม้แต่จะเป็นของเล็กๆน้อยๆก็สามารถทำให้ชุมชนของตัวเองมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นหากให้ที่ครอบครองหรือมีการคิดค้นองค์ความรู้ต่างๆที่ถูกกระจายไปยังหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่ห่างไกลก่อนหน้านี้เคยมีความพยายามมากมายในการทำถนนหรือแม้แต่เป็นไฟฟ้าระบบด้วยน้ำสะอาดเข้าไปครั้งนี้เองคือสิ่งที่เป็นเครื่องมือต่างๆที่จะทำเพิ่มศักยภาพในการคิดหรือค้นคว้าสิ่งต่างๆ

ให้กับชุมชนของตัวเองสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนนั้นๆก่อนหน้านี้การที่จะมีถนนถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆเพราะเทคโนโลยีไม่สามารถผลิตได้ทันกับความห่างไกลความเจริญแต่เมื่อในตอนนี้ที่ถนนไปถึงในจุดที่มีรถเข้าถึงรวมถึงไฟฟ้าต่างๆจึงทำให้เกิดนวัตกรรมต่างๆการทำสวนทำไร่ในปัจจุบันก็มีความเปลี่ยนไปอย่างมากมีการวางแผนในการทำลงทุนอย่างเข้าใจธุรกิจจึงทำให้หลายๆครั้งเช้าส่วนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลมีรายได้ที่มากพอจะเลี้ยงจุนเจือครอบครัวและกระจายความรู้ต่างๆเข้าไปที่แหล่งชุมชนของตัวเองหรือแม้แต่การจัดธุรกิจขึ้นมา

ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาให้กับชุมชนของตัวเองสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจของชุมชนตัวเองและเงินเหล่านั้นก็กลับมาหมุนเวียนในพื้นที่มีการหมุนเวียนในระบบก็จะมีการสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาเพื่อรองรับมีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์หรือแม้แต่จะเป็นพืชผลทางการเกษตรที่นำมาแปรรูปต่างๆ

เพื่อนำออกไปขายและในปัจจุบันก็มีการเข้าถึงของอินเทอร์เน็ตหรือแม้แต่เป็นโทรศัพท์เองสัญญาต่างๆก็เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลจึงทำให้ในปัจจุบันมีการส่งออกสินค้าจากสวนฟาร์มที่อยู่ห่างไกลได้เป็นจำนวนมากหรือแม้แต่จะเป็นการโปรโมทโฮมสเตย์ของตัวเองในแบบชาวบ้านที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยการผลักดันของทางรัฐบาลในปัจจุบันที่มีการส่งเสริมให้ประเทศไทย

เป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะเป็นจำนวนมากในปัจจุบันประเทศไทยก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของการพึ่งพาอะไรได้มาจากการท่องเที่ยวหากทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้รายได้ของประเทศของเราก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งเงินเหล่านั้นก็จะกลับมาพัฒนาประเทศในองค์รวม รายได้น้อยนั้นมาพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ดีมากยิ่งขึ้นนำเงินมาพัฒนาสิ่งอุปโภคบริโภคให้มีความสามารถเข้าไปถึงแหล่งที่อยู่ไกลได้ณปัจจุบัน 

ก้าวกระโดดของสังคมไร้เงินสด

ก่อนหน้านี้รัฐบาลไม่มีนโยบายที่มีการคัดค้านจากหลายฝ่ายนั่นก็คือนโยบาย ชิมชอบใช้ ที่เพิ่งออกมาและผ่านไปแล้วหลายเฟสในปัจจุบันนี่คือการก้าวกระโดดหากมองในแง่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่มองในส่วนว่าเป็นผลดีหรือผลเสียต่อสังคมเราและงบประมาณของแผ่นดินหากมองในด้านเทคโนโลยีถือว่าเป็นการก้าวกระโดดอย่างยิ่ง

เพราะหากมีการให้ผู้ใช้มากกว่า 5 ล้านคนในประเทศไทยถือว่าเป็น 7 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมดสามารถใช้เทคโนโลยีในการรับจ่ายเงินได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าในปัจจุบันมีคนมากมายที่ขาดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นการรับจ่ายเงินแล้วยังตามหลังประเทศที่เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและก็คือประเทศจีน

หรือแม้แต่จะเป็นสหรัฐเองที่ในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้าสู่สังคมไร้เงินสดได้ก็คือการใช้เงินสดให้น้อยลงและมีการใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินค่าสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆหรือแม้แต่เป็นการที่มีการผูกกับบัตรออนไลน์และมีการหักบัตรไม่ว่าจะเป็นค่าอุปโภคบริโภคค่าน้ำที่ต้องจ่ายในแต่ละวันหรือแต่ละเดือนค่าแก๊สต่างๆรวมถึงค่าไฟค่าใช้จ่ายอื่นๆ

เช่นเข้าฟิตเนสที่มีเพิ่มสำหรับบางคนก็สามารถหักผ่านบัตรได้นี่ก็คือเทคโนโลยีที่เข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันของหลายๆประเทศแล้วแต่ในประเทศไทยยังมีการเข้าใจในเรื่องนี้น้อยแต่โครงการ ชิมชอปใช้ นี้หากมองในด้านเดียวหรือ มองในมิติของเทคโนโลยีก็คือคนมากกว่า 5 ล้านคนมีความเข้าใจหรือว่าเริ่มใช้ Application นี้เป็น

เพราะว่าในการรับเงินนี้จะต้องมีการลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นการยืนยันตัวเองเพื่อรับเงินหรือไม่ก็จะเป็นการเข้าไปเพื่อรับสิทธิ์ในระบบต่างๆรวมถึงในตัวรัฐบาลเองก็สามารถดึงข้อมูลเหล่านั้นเข้ามาเป็นฐานข้อมูลได้ที่เขาเรียกกันว่า Big Data นั้นเองทำให้สามารถนำไปวิเคราะห์ต่างๆ

ได้ว่าพฤติกรรมการใช้เงินในระบบออนไลน์ของคนเป็น หรือแม้แต่จะเป็นแหล่งที่ควรจะใช้เงินมากเป็นพิเศษและสามารถลงเงินไปพัฒนาสถานที่เหล่านั้นได้ตอนนี้คนมากมายมีการใช้แอพพลิเคชั่นให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายเองผู้ขายเองก็มีการลงทะเบียนในการใช้แอพพลิเคชั่นเช่นกันจึงทำให้ประชาชนต่างๆมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในการใช้จ่ายในระบบออนไลน์เป็นการฝึกการใช้เงินมากยิ่งขึ้น

เราจึงถือได้ว่าในส่วนนี้เป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่หรือเป็น ก้าวครั้งใหญ่ในการที่เราจะเข้าสู่สังคมไร้เงินสดในอนาคตให้ทันผู้นำต่างๆที่ในปัจจุบันได้ทำสำเร็จไปแล้วมากมาย หากในอนาคตมีผู้ใช้มากยิ่งขึ้นและเป็นการใช้ผ่านแอปพลิเคชันมากยิ่งขึ้นจะทำให้มีการขยายหรือพัฒนาตัวธุรกิจซื้อขายในประเทศไทยได้มาก

พ่อค้าแม่ค้าก็สามารถปรับตัวในการใช้การจ่ายชำระเงินในบัญชีได้มาก ยิ่งขึ้น ความเป็นไปได้หรือความพยายามที่จะกระจายองค์ความรู้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากน้อยลงกว่าเมื่อก่อนมากเพราะบุคคลกว่า 7 ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ในประเทศไทยเริ่มมีความรู้หรือความเข้าใจในเรื่องการใช้ระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น 

 

สนับสนุนโดย   ufabet สมัครยังไง

การร่วมมือสูงสุดของการสร้างรายได้

ธุรกิจที่จะหายไปหรือที่กำลังจะตายไงอนาคตนั่นคือธุรกิจที่ไม่มีความสามารถในการพัฒนาตัวเองไป แต่ไม่สามารถพัฒนาตัวเองให้ทันต่อยุคสมัยได้ในปัจจุบันเพราะมีการเกิดจำนวนมากและตายไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวต่างๆในการทำธุรกิจก็มีให้เห็นอยู่ในทุกวันเพราะรูปแบบในการทำธุรกิจในทุกวันนี้เปลี่ยนไปมากการพึ่งพาเทคโนโลยีทำธุรกิจที่มีความรวดเร็วเกิดขึ้น

ทำให้โครงสร้างขึ้นมาเพื่อนำเสนอไอเดียหรือความเป็นไปได้ต่างๆให้กับนักลงทุนเมื่อนักลงทุนมีความคิดเห็นที่ดีต่อบริษัทเหล่านั้นก็จะสามารถลงทุนในบริษัทเรานั้นได้และนำไปสู่การเกิดขึ้นของธุรกิจที่มากมายในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กๆหรือธุรกิจที่เติบโตในปัจจุบันก็มีเกิดขึ้นให้ได้เห็นกันชีวิตผู้คนนี้เหตุผลมากมาย

ในการทำธุรกิจเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของคนการที่ผู้คนมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับการใช้ชีวิตหรือแม้แต่จะเป็นการที่มุ่งเน้นในการแบ่งปันองค์ความรู้ต่างๆเกิดขึ้นมากมายให้ได้เห็นกันในทุกๆวันมีข้อโต้แย้งใหม่ๆทางด้านแนวคิดในการทำธุรกิจทุกวันนี้สร้างองค์กรของแต่ละคนให้แข็งแรงขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับคู่แข่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

เพราะในปัจจุบันมีคู่แข่งมากมายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดใหญ่มีการลงทุนมากมายในการระดมความคิดต่างๆในการนำเสนอโครงสร้างต่างๆเพื่อพัฒนาโลกนี้หรือธุรกิจให้ดีมากยิ่งขึ้นการกระจายความรู้เหล่านี้เป็นเรื่องที่ดีและเหมาะสมเป็นอย่างมากสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับการก่อตั้งกิจการต่างๆ

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนที่มีมากขึ้นในทุกวันจึงทำให้มีการคิดหาวิธีทำให้ผู้คนอยู่ได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเรานี่เองคือสิ่งที่ผู้คนต้องการและปัจจุบันเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทำให้ชีวิตอยู่อย่างสะดวกสบายการร่วมกันทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของธุรกิจหลายธุรกิจจึงถือเป็นเรื่องที่สมควรอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการรวมกันหรือนำองค์ความรู้ต่างๆมาแลกเปลี่ยนกัน

สร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาสร้างความ การนำองค์ความรู้ต่างๆที่ได้มีแต่ละบุคคลหรือแต่ละองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญนำมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันจะทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรือแม้แต่จะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆที่เป็นข้อมูลของผู้ใช้งานเพื่อนำมาเปรียบเทียบต่างๆ

กำหนดทิศทางต่างๆหรือแม้แต่จะทำงานร่วมกันเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการทุกคนที่มีในปัจจุบันซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการแข่งขันถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องพัฒนาองค์กรแต่อย่างไรก็ตามการทำงานร่วมกันขององค์กรที่มีความสามารถในการเดินทางจะทำให้มีการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมนั้น

 

สนับสนุนโดย   ufabet

การปรับตัวของสำนักงานข่าว

สำนักงานข่าวในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจำนวนมากส่วนใหญ่มีการลงไปในโลกออนไลน์ซึ่งก่อนหน้านี้มีการประมูลช่องมากมายในระบบดิจิตอลแต่รัฐบาลเปิดโอกาสให้มีการคลื่นสัญญาณได้เพราะว่ามีการขาดทุนอย่างต่อเนื่องจากหลายช่องทางหลายช่องมีการขาดรายได้และทำให้ต้องปลดพนักงานออกบังสำนักงานข่าวจำเป็นต้องปลดพนักงานออกมากกว่าหลักร้อยคนจึงทำให้ขาดแคลนรายได้ของพนักงานเป็นจำนวนมาก

สาเหตุหลักหลับนั่นก็คือมาจากการคุกคามจากโลกออนไลน์มีการเปิดสำนักงานข่าวมากมายในโลกออนไลน์บางครั้งก็มีทั้งข่าวจริงและความเท็จเพราะว่าไม่ว่าใครก็สามารถตั้งเพจที่เป็นเกี่ยวกับข่าวสารได้ด้วยการไปเอาข้อมูลจากสถานที่ต่างๆมารวบรวมกันและเขียนข่าวใหม่ขึ้นมาเพื่อให้คนเข้ามาอ่านบ้างครั้งเกิดข่าวสารที่ปลอมไปสู่ประชาชนที่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลอย่างชัดเจน

ทำให้เชื่อไปทางทิศทางนั้นเกิดผลร้ายมากยกตัวอย่างเช่นในตอนที่อิหร่านกำลังปะทะกับสหรัฐเรื่องการที่สหรัฐไปกำจัดผู้นำทหารของประเทศอิหร่านนั่นจึงก่อให้เกิดการโจมตีกันไปกันมาและทำลายฐานทัพของสหรัฐที่อยู่ในอิรักในขณะนั้นประเทศไทยอาจจะได้รับผลกระทบที่น้อยมากๆได้รับผลกระทบหลักๆจริงๆอาจจะเป็นค่าน้ำมันที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น

แต่ณขณะนี้ผ่านมาเกิน 1 เดือนแล้วยังไม่มีการปรับตัวของค่าน้ำมันค่าน้ำมันยังคงอยู่ปกติส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะในปัจจุบันมีการต้องการใช้น้ำมันลดน้อยลงมีการเพิ่มความจำเป็นลดน้อยลงในปัจจุบันพลังงานทางเลือกมีเป็นจำนวนมากและส่งผลดีต่อธรรมชาติเช่นพลังงานโซล่าเซลล์ที่ได้มาจากแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดและเป็นพลังงานฟรีที่มีตลอดทั้งปีในแต่ละวันจะมีประมาณ 12 ชั่วโมงที่เราสามารถเก็บเกี่ยวพลังงานตรงนี้ได้เพื่อนำมาใช้นั่นจะเป็นสาเหตุหลักๆว่าทำไมน้ำมันจึงไม่มีความจำเป็นมากเท่าที่ควร

อย่างไรก็ตามสำนักงานข่าวปอมเหล่านั้นมีการปล่อยข่าวว่าจีนได้ร่วมมือกับอิหร่านเรียบร้อยนั่นจึงทำให้เกิดความวิตกของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นอย่างมากเพราะว่ามีความไขว้เขวของความเชื่อมั่นในการลงทุนนี่คือข้อเสียที่ทำให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากสำนักงานข่าวปลอมส่งผลร้ายยังไง

ซึ่งในตอนนั้นข่าวจริงๆเป็นภาพเก่าที่ผู้นํามีการจับมือกันและการจับมือนั้นเป็นเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจการซื้อขายสินค้ากันไม่เกี่ยวกับในการทำสงครามเพราะในขณะนี้จึงไม่มีความจำเป็นต้องทำสงครามเพราะเขามีการผลักดันให้เศรษฐกิจจีนเจริญเติบโตสู้กับสหรัฐอยู่ในตอนนี้จึงไม่จำเป็นต้องทำสงครามกันณปัจจุบัน สำนักงานข่าวยังคงปรับตัวอยู่เรื่อยๆ

เพื่อความอยู่รอดของตัวเองมีการทำ Content มากมายเพื่อทดแทนสิ่งที่หายไปเช่นกันพิมพ์หนังสือในปัจจุบันก็มีการเขียนข่าวหน้า Page เพื่อให้คนมาติดตามข่าวสารบ้านเมืองหรือ Content ต่างๆที่มีการสร้างขึ้นโดยเฉพาะ 

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย   เล่นคาสิโนออนไลน์ ที่ไหนดี